+31 (0)6 5171 9078
drs@elsvervaart.nl

Voor Kinderen

Onderzoek

Elk onderzoek is steeds weer een nieuwe puzzel. Het is een uitdaging om alle stukjes tot een passend geheel te maken en voor kinderen, ouders en begeleiders zaken te kunnen verhelderen en naar ingangen te zoeken”.
Om vragen over ontwikkeling of schoolvorderingen goed te kunnen beantwoorden, kan het nodig zijn om gericht onderzoek te doen.
Dit kan zijn:
– bepaling van intelligentie
– didactische screening
– schoolrijpheidsonderzoek
– zoeken naar sterke kanten en ingangen voor leren
– observaties van gedrag op school of tijdens les in de praktijk
– vaststellen of er sprake is van dyslexie of dyscalculie.

Elke onderzoeksvraag is uniek en elk kind heeft recht op uitgebreide persoonlijke aandacht. Een onderzoek start met een intake en wordt afgerond met een adviesgesprek.

Het werk met de leerling omvat meestal 1 tot 2 dagdelen, tijdstip in onderling overleg. Het onderzoek en de gesprekken vinden plaats in de praktijkruimte in Kortenhoef.

Lessen

“Orthodidactische begeleiding is maatwerk; elke les opnieuw.”

Bijles richt zich meestal op toezicht bij huiswerk, het beantwoorden van vragen of iets opnieuw uitleggen. De lessen die ik geef, zijn afgestemd op de sterke kanten van de leerling en omvatten meer dan herhaald aanbod, daarom worden deze specialistische lessen “orthodidactische begeleiding” genoemd.
Leerlingen kunnen lesstof beter onthouden als ze het op een nieuwe persoonlijke wijze leren, waarbij visuele geheugensteuntjes, bewegen en onthouden, plezier en aanbod in spelvormen van belang is.
Er kan gekozen worden voor elke week of eenmaal per twee weken begeleiding. Dit wordt gegeven in de praktijkruimte in Kortenhoef.

Meedenken

“Een frisse blik kan nieuwe invalshoeken tonen.”

Om de ontwikkeling van een kind of jongere zo optimaal mogelijk te laten verlopen, kan het in sommige situaties prettig zijn om een onafhankelijk deskundige mee te laten denken. Dit kan zowel door school als door de ouders geïnitieerd worden.
Gesprekken kunnen op school plaatsvinden met begeleiders, leerkracht en ouders, maar ook een telefoongesprek met de leerkracht of intern begeleider behoort tot de mogelijkheden.

Intelligentie

“De maat voor IQ is slechts een schatting en wordt betrouwbaarder naarmate het kind ouder wordt.”

Als een intelligentie-onderzoek gedaan wordt, wordt meestal de WISC-V gebruikt. Dit wordt door kinderen ervaren als leuk en afwisselend.
Ook andere tests zijn mogelijk zoals de IDS of de NIO, die soms gebruikt wordt als alternatief of second opinion voor de CITO-eindtoets.
De scores worden vergeleken met leeftijdsgenoten. Het toont wat sterke en zwakke kanten zijn, waar altijd begeleidingsadviezen bij horen.

Dyslexie

“Schrijf je het nou met een korte ‘ei’ of lange ‘ij’?”

Samen met de gegevens van het leerlingvolgsysteem van school en de reeds geboden hulp kan bepaald worden of er sprake is van zeer grote problematiek in het lezen en/of spellen en of het raadzaam is om uitgebreid dyslexieonderzoek te laten doen.
Dyslexie kan alleen worden vastgesteld als er een minimaal een half jaar intensieve remedial teaching gegeven is. .
Een afgegeven dyslexieverklaring blijft altijd geldig. Dit geeft de leerling recht op extra tijd bij toetsen en examens, mondelinge in plaats van schriftelijke toetsen, gebruik van de computer met spellingcontrole en eventueel schriftelijke toetsen met grotere letters en afbeeldingen.

Dyscalculie

“Waarom weet ik niet wat de som 32 gedeeld door 4 betekent?”

Bij een sterk vermoeden van een rekenstoornis, ook wel dyscalculie genoemd, kan uitgebreid rekenonderzoek gedaan. Met een dyscalculieonderzoek wordt vastgesteld wat de achterstand op de verschillende rekenonderdelen is, maar ook wordt gekeken naar de mogelijke verklaring hiervoor, bijvoorbeeld geheugen, planning, leermogelijkheden of aandacht. Het onderzoek geeft ook adviezen voor begeleiding.
Dyscalculie kan alleen worden vastgesteld als er een periode van intensieve remedial teaching van minimaal een halfjaar heeft plaatsgevonden. Indien het wordt
vastgesteld, krijgt het kind een dyscalculieverklaring, waarmee er recht is op faciliteiten als extra tijd en/of het gebruik van rekenhulpmiddelen bij toetsen en examens.